معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمايشگاه اسپكتروسكوپی جذب اتمی (AAS)

اين بخش با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی با سه روش کوره گرافيتی, شعله و سيستم هيدريد ژنراتور  ونيز اسپکتروسکوپی نشر اتمی توان اندازه گيری بيش از 24 مورد از عناصر را دارد. مهمترين فلزات قابل اندازه گيری عبارتند از:

سديم Na، پتاسيم K، ليتيم Li,  منيزيم Mg، کلسيم Ca، آهن Fe، رویZn ، مسCu ، نيکلNi ، کبالتCo ، منگنز Mn ، کرومCr ، قلع Sn، سلنيمSe ، ارسنيکAs ، جيوهHg ، کادميوم  Cd، سربPb ,باريم Ba و..." />