معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

مشاوره

 

·        مشاوره در زمينه هاي طراحي، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي كنترل كيفي

·        مشاوره در طراحي کلی، سكوبندي و چيدمان تجهيزات آزمايشگاهي بر اساس اصول  GMPو GLP

·        مشاوره در زمينه تهيه مواد شيميائي و اوليه مطابق قوانينGMP  و GLP

·        مشاوره در ارتباط با چگونگي مديريت و گردش امور در آزمايشگاه

·        مشاوره در طراحی و انجام طرح ها و پروژه های تحقيقاتی