معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

کارگاه های آموزشی معتبر سازی(Validation)

کارگاه آموزشی اصول معتبرسازی در روش های کنترل کيفيت

کارگاه آموزشی چگونگي معتبرسازی در تشخيص های مبتنی بر PCR

کارگاه آموزشی معتبرسازی در آزمايشات شيميائی

کارگاه آموزشی معتبر سازی در آزمايشات ميکروبي

کارگاه آموزشی تعيين عدم قطعيت آزمونها

کارگاه آموزشی معتبر سازی نتايج در آزمونهاي مولكولي