معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

کارگاه های آموزشی کيفيت مطلوب GXP

کارگاه آموزشی چگونگی مديريت مطلوب آزمايشگاه کنترل

کارگاه آموزشی كنترل نتايج در آزمايشگاه کنترل

کارگاه آموزشی چگونگی مستند سازی و گردش نمونه در آزمايشگاههای کنترل

گارگاه آموزشي اصول عمليات آزمايشگاهي مطلوب(Good Laboratory Practice) GLP