معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

کارگاه های آموزشی علوم و تکنولوژی های نوين

کارگاه آموزشی کاربرد PCR در کنترل کيفی

کارگاه آموزشی کاربرد بيوانفورماتيک در کنترل كيفيت

گارگاه آموزشي بيوانفورماتيك و تكنولوژي PCR

گارگاه آموزشي روش هاي بيوتكنولوژي در تشخيص ماهيت و تقلبات فرآورده هاي گوشتي

گارگاه آموزشي روش هاي بيوتكنولوژي در تشخيص ماهيت و تقلبات شير و لبنيات

گارگاه آموزشي كاربرد HPLC در اندازه گيري سموم و باقيمانده هاي داروئي

گارگاه آموزشي كاربرد GC در كنترل كيفيت
گارگاه آموزشي اصول و کاربرد
 ELISA  در کنترل کيفيت