معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آموزش


آموزش پرسنل آزمايشگاهي در زمينه های مختلف مانند کنترل شيميائی، ميکروبی، مولکولی و آنزيمی از بر نامه هاي اصلي اين واحد مي باشد.

 

اهم كارگاه هاي آموزشي تئوری و عملی مختلفي در حال حاضر توسط محققين و متخصصين اين مركز برگزار ميگردد عبارتند از:

 

کارگاه های علوم و تکنولوژی های نوين


کارگاه های آموزشي کيفيت مطلوب GXP 
کارگاه های آموزشي معتبر سازی
(Validation)