معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمایشگاه ميکروبيولوژی تخصصی

: در اين بخش با استفاده از بيولوژي سلولي مولكولي و استفاده از دستگاههاي پيشرفته به تشخيص عوامل ميكروبي مختلف پرداخته مي شود كه بسيار دقيقتر و سريعتر از روشهاي مرسوم مي باشئد. بررسي اثربخشي  ترکيبات ضد عفونی کننده بر روی باکتری ها و قارچ ها از ديگر فعاليتهاي اين بخش تخصصي مي باشد. همچنين اين بخش در زمينه علوم نوين همچون نانوتكنولوژي در زمينه خاصيت ضد ميكروبي فعال مي باشد.

ميكروبشناسي تخصصي

·       آزمونهاي كارائي ضد عفوني كننده ها

·       آزمونهاي ستروني تجهيزات و وسائل پزشكي

·       ارزيابي محيط هاي كشت ميكروبشناسي

                ·   آزمونهاي كارائي ضد عفوني كننده هاي نانو