معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمایشگاه نانوتكنولوژی و کنترل محصولات نانو

این بخش از بخش های جدیدتر این مجتمع می باشد که بدلیل توسعه استفاده از محصولات نانو در جامعه و مشکلات و احساس نیاز های ناشی از آن تاسیس گردید. که  جنبه های مختلفی از محصولات نانو در ارتباط با کارائی آنها و میزان ازاد شدن ترکیبات آنها به محیط از جمله موارد آزمون در این بخش است.