استخدام کمک حسابدار

آزمایشگاه محصولات تراريخته (GMO)

اين بخش به کمک روش های مختلف از جمله مولکولی در زمينه شناسائی مواد غذائی طبيعی از مواد تغيير ژنتيکی يافته فعاليت می نمايد.