معتمد مرکز ملی تشخيص آزمايشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

آزمایشگاه کروماتوگرافی مايع (HPLC)

اين بخش با استفاده از روش هاي مختلف ايزوكراتيك و گراديانت، اندازه گيری طيف وسيعی از ترکيبات را انجام می دهد که مهمترين آنها عبارتند از: انواع مايکوتوکسين و آفلاتوکسين ها، سموم، ويتامين های محلول در آب و روغن، اسيدهای آمينه، آنتی اکسيدانت ها, آکريل آميد, هيستامين, ملامين، مواد اوليه وارداتي و ...